Hutchinson Ports BEST amplía su hinterland a través de Synergy

09 junio 2023

  • Hutchison Ports BEST, la terminal semiautomatizada más avanzada tecnológicamente del Mediterráneo, tiene como operador ferroviario propio a Synery que desarrolla conexiones intermodales puerto-puerta ofreciendo un amplio abanico de soluciones logísticas y conexiones ferroviarias entre el Puerto de Barcelona y el Sur de Europa. A través de Cargo Solutions, la terminal asegura un riguroso control de las mercancías dentro de sus instalaciones y cuenta con la certificación OEA y ADT. Gracias a las sinergias entre BEST, Cargo Solutions y Synergy, han logrado que navieras, transitarios y operadores logísticos confíen en sus servicios y elijan al Puerto de Barcelona en sus operativas. En la imagen, Guillermo Belcastro, director general.

El Puerto de Barcelona inicia la licitación para la conexión entre los muelles de la Energía y Adosado

31 mayo 2023

  • El Consejo de Administración de Port de Barcelona ha aprobado hoy iniciar el procedimiento para la construcción de una batería de siete conducciones sepultadas que conectarán los muelles de la Energía y Adosado.

BARCELONA. Es una obra compleja porque las conducciones cruzarán el canal de navegación, de 700 metros de longitud, y pasarán a una profundidad de 32 metros bajo el nivel del mar.

Esta es una obra necesaria para garantizar la llegada de los servicios básicos al muelle Adosado, que está siendo ampliado, y para instalar la red de media tensión que permitirá hacer llegar la electricidad hasta los barcos, tal y como especifica el proyecto Nexigen de electrificación de muelles.

La apertura de la bocana Norte en 2003 convirtió el muelle Adosado en una isla, accesible por tierra firme desde el puente Puerta de Europa. En aquel momento se construyó una galería de servicios bajo el canal de la bocana Norte para garantizar la llegada al muelle de los servicios de agua, electricidad y comunicación.

La ampliación del muelle Adosado que se está realizando actualmente requerirá ampliar las redes de servicios, especialmente el suministro eléctrico para dar potencia suficiente a los barcos cuando se conecten una vez estén atracados, como se prevé en el plan Nexigen de electrificación de muelles. Por esta razón se ha planteado la necesidad de construir siete nuevas conducciones sepultadas que pasarán por debajo del canal de acceso sur del Puerto y que conectarán los muelles de la Energía y Adosado.

Els consignataris de Barcelona temen els efectes de l’impost a les emissions dels vaixells

El col·lectiu manté reunions periòdiques amb la Generalitat de Catalunya per avaluar limpacte de la nova regulació

El president de l’Associació de Consignataris de Barcelona, Jordi Trius, a l’acte de commemoració del centenari de l’entitat | Associació de Consignataris de Barcelona

EL MERCANTIL Barcelona

25 de mayo de 2023

L’avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells, que la Generalitat de Catalunya planteja implantar aquest mateix exercici, genera neguit entre els consignataris de Barcelona. Des de l’associació que els aglutina recorden que aquest avantprojecte “estableix que el contribuent d’aquest impost és el navilier o l’armador del vaixell”, si bé serà “el consignatari la figura designada com a subjecte passiu en substitució del contribuent i, per això, caldrà ser qui presenti l’autoliquidació de l’impost i qui haurà de fer directament el pagament corresponent amb periodicitat trimestral”. Segons el parer de l’Associació d’Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona, “aquest gravamen pot perjudicar l’activitat del col·lectiu al port de Barcelona i derivar en el desviament d’escales de vaixells cap a altres ports fora de Catalunya”.

1€/kg d’emissions

Es preveu gravar amb un euro el quilo d’emissions aquest any, xifra que creixerà fins a 3,5 euros el 2026

El document de partida estableix una taxa les emissions de NOx i de partícules dels vaixells que, amb un arqueig brut superior a les 5.000 tones, entrin, atraquin, surtin o fins i tot fondegin al port. “El gravamen serà d’un euro per quilo d’emissions el 2023 i passarà a 1,5 euros el 2024, a 2,5 euros el 2025 i a 3,5 euros per quilo a partir del 2026”, han enumerat des del col·lectiu consignatari, que ha presentat al·legacions a l’avantprojecte. A més, l’entitat “continua mantenint reunions periòdiques amb l’Agència Tributària Catalana i amb la direcció de Tributs de la Generalitat per veure com aquesta nova reglamentació pot arribar a incidir” al negoci i, més concretament, a l’activitat dels seus membres.

A aquesta qüestió de gravar les emissions dels grans vaixells a Catalunya, els consignataris afegeixen dos assumptes més, en aquest cas d’origen europeu, que també incidiran en l’exercici de les seves funcions: les noves disposicions que fixa el Codi duaner de la Unió i la posada en marxa de la Finestreta Única Marítima Europea. Pel que fa a les modificacions comunitàries en matèria duanera, l’Associació de Consignataris de Barcelona apunta a la incidència dels canvis previstos a la Declaració Sumària (DS) de les mercaderies i la Declaració Sumària de Dipòsit Temporal (DSDT), així com la utilització del sistema Import Control System 2 (ICS2). Com recorden, “aquest nou sistema de transmissió de la informació, que reemplaça gradualment el Sistema de Control d’Importacions (ICS) existent de la Unió Europea, ja és obligatori utilitzar-lo en el transport aeri de mercaderies amb destinació a la UE, però, a partir del març del 2024, ho serà per als operadors vinculats al transport marítim”. A partir d’aquesta data, s’obligarà a “facilitar la informació anticipada sobre la càrrega abans de la seva arribada al territori duaner comunitari, així com un conjunt complet de dades a les declaracions sumàries d’entrada de mercaderies”.

Els consignataris es mostren expectants davant els canvis duaners i la Finestreta Única Marítima Europea

Pel que fa a la Finestreta Única Marítima Europea, que s’activarà a partir del 15 d’agost de 2025, l’objectiu de Brussel·les és, en paraules dels consignataris de Barcelona, “harmonitzar l’intercanvi electrònic de la informació necessària sobre l’arribada, permanència i sortida dels vaixells que fan escala als ports de la Unió Europea”. Per això, “es preveu millorar la competitivitat i l’eficàcia del transport marítim mitjançant la reducció de la càrrega administrativa, en introduir un sistema d’informació digital simplificat que harmonitzi els sistemes nacionals existents i redueixi la càrrega administrativa”, factors que redundaran en l’activitat de les empreses consignatàries.

REIVINDICAR EL PES DEL COL·LECTIU EN EL DIA DE L’AGENT CONSIGNATARI
L’Associació de Consignataris de Barcelona celebrarà el proper 13 de juny la novena edició del Dia de l’Agent Consignatari amb un doble objectiu: reunir la comunitat marítim-portuària de Barcelona i defensar la figura d’aquest col·lectiu. Com ha expressat el seu president, Jordi Trius, “aquesta trobada servirà per reivindicar la importància d’una de les professions més antigues lligades a l’activitat comercial portuària de Barcelona”. Els consignataris i els agents de les navilieres nacionals i internacionals “han jugat i continuen jugant un paper fonamental en el comerç marítim mundial, malgrat les vicissituds esdevingudes durant els darrers quatre anys”, ha manifestat Jordi Trius.

Grupo Alonso i Transportes Portuarios es disputen la terminal intermodal de Can Tunis

Les dues ofertes son les úniques que s’han presentat per gestionar la superficie d’actius més gran de la instal·lació ferroviària barcelonina

Centre logístic de Barcelona-Can Tunis | Adif

ÒSCAR MATEU Barcelona

30 de mayo de 2023

El gestor ferroviari Adif ha confirmat que són dues les ofertes presentades per gestionar la terminal intermodal situada al centre logístic de mercaderies de Can Tunis (Barcelona), i de la resta d’espais inclosos en la licitació que l’entitat va activar al mes d’abril. Es tracta de Setemar, filial de Grupo Alonso i que ja realitzava la gestió de part d’aquests actius, i Transportes Portuarios. Adif ha informat que ara “es procedirà a la valoració de la informació tècnica i econòmica” d’ambdues ofertes, mentre que “no espera que n’arribin més”, tenint en compte que el termini estipulat per l’entitat pública per presentar-ne es va tancar el 25 de maig. L’adjudicació s’espera a partir del pròxim 15 de juny, data de l’obertura dels sobres econòmics, i es contempla l’entrega dels espais cap al mes de setembre.

Transportes Portuarios vol unificar la gestió d’activitats que té repartides entre altres immobles

Tots els contractes dels espais licitats finalitzaven aquest any, raó per la qual el gestor d’infraestructures va optar per unir-los en un mateix paquet. La seva gestió per part de Grupo Alonso era fruit d’adjudicacions obtingudes en diversos anys. Per la seva banda, Transportes Portuarios també té en concessió espais situats a Can Tunis, ja que a l’estiu de 2021 va obtenir, mitjançant una unió temporal d’empreses (UTE) amb Captrain, l’adjudicació de 28.232 metres quadrats de superfície a la instal·lació, que inclouen diversos immobles dedicats a la logística ferroviària.

Fonts de Transportes Portuarios han manifestat que al darrere de la seva oferta hi ha la voluntat de “poder tenir en un mateix emplaçament les activitats que fins ara teníem repartides”. Actualment, disposa d’un magatzem de lloguer a Castellbisbal, les operatives del qual mouria a Can Tunis en cas d’obtenir la concessió, i també disposa d’un depot de contenidors al port de Barcelona “amb una concessió que finalitza en breu”, el qual podria traslladar al depot de 29.805 metres quadrats que es licita a Can Tunis. “En ser una concessió de 20 anys, ens dona tranquil·litat i fiabilitat d’inversió”, afirmen. Per altra banda, l’espai guanyat en emmagatzematge “podria ajudar-los”, assenyalen, quan s’omplís el seu altre immoble de la terminal.

Los consignatarios de Barcelona temen los efectos del impuesto a las emisiones de los buques

El colectivo mantiene reuniones periódicas con la Generalitat de Catalunya para evaluar el impacto de la nueva regulación

El presidente de la Asociación de Consignatarios de Barcelona, Jordi Trius, en el acto de conmemoración del centenario de la entidad | Asociación de Consignatarios de Barcelona

EL MERCANTIL Barcelona

25 de mayo de 2023

El anteproyecto de ley del Impuesto sobre las Emisiones Portuarias de Grandes Buques que la Generalitat de Catalunya plantea implantar este mismo ejercicio genera temor entre los consignatarios de Barcelona. Desde la asociación que los aglutina recuerdan que este anteproyecto “establece que el contribuyente de este impuesto es el naviero o el armador del buque”, si bien será “el consignatario la figura designada como sujeto pasivo en sustitución del contribuyente y, por ello, deberá ser quien presente la autoliquidación del impuesto y quien deberá realizar directamente el pago correspondiente con periodicidad trimestral”. A juicio de la Asociación de Agentes Consignatarios de Buques de Barcelona, “este gravamen puede perjudicar la actividad del colectivo en el puerto de Barcelona y derivar en el desvío de escalas de buques hacia otros puertos fuera de Catalunya”.

1€/kg de emisiones

La normativa prevé gravar con un euro el kilo de emisiones este año, cifra que crecerá hasta los 3,5 euros en 2026

El documento de partida establece una tasa las emisiones de NOx y de partículas de los buques que, con un arqueo bruto superior a las 5.000 toneladas, entren, atraquen, salgan o incluso fondeen en el puerto. “El gravamen será de un euro por kilo de emisiones en 2023 y pasará a 1,5 euros en 2024, a 2,5 euros en 2025 y a 3,5 euros por kilo a partir de 2026”, han enumerado desde el colectivo consignatario, que ha presentado alegaciones al anteproyecto. Además, la entidad “sigue manteniendo reuniones periódicas con la Agencia Tributaria Catalana y con la dirección de Tributos de la Generalitat para ver cómo esta nueva reglamentación puede llegar a incidir” en el negocio y, más concretamente, en la actividad de sus miembros.

A esta cuestión de gravar las emisiones de los grandes buques en Catalunya, los consignatarios añaden dos asuntos más, en este caso de origen europeo, que también incidirán en el desempeño de sus funciones: las nuevas disposiciones que fija el Código Aduanero de la Unión (CAU) y la puesta en marcha de la Ventanilla Única Marítima Europea. En cuanto a las modificaciones comunitarias en materia aduanera, la Asociación de Consignatarios de Barcelona apunta a la incidencia de los cambios previstos en la Declaración Sumaria (DS) de las mercancías y la Declaración Sumaria de Depósito Temporal (DSDT), así como la utilización del sistema Import Control System 2 (ICS2). Como recuerdan, “este nuevo sistema de transmisión de la información, que está reemplazando gradualmente el Sistema de Control de Importaciones (ICS) existente de la Unión Europea, ya es obligatorio utilizarlo en el transporte aéreo de mercancías con destino a la UE, pero, a partir de marzo de 2024, lo será para los operadores vinculados al transporte marítimo”. A partir de dicha fecha, se obligará a “facilitar la información anticipada sobre la carga antes de su llegada al territorio aduanero comunitario, así como un conjunto completo de datos en las Declaraciones Sumarias de entrada de mercancías”.

Los consignatarios se muestran expectantes ante los cambios aduaneros y la Ventanilla Única Marítima Europea

Respecto a la la Ventanilla Única Marítima Europea, que se prevé su activación a partir del 15 de agosto de 2025, el objetivo de Bruselas es, en palabras de los consignatarios de Barcelona, “armonizar el intercambio electrónico de la información necesaria sobre la llegada, permanencia y salida de los buques que hacen escala en los puertos de la Unión Europea”. Para ello, “se prevé mejorar la competitividad y la eficacia del transporte marítimo mediante la reducción de la carga administrativa, al introducir un sistema de información digital simplificado que armonice los sistemas nacionales existentes y reduzca la carga administrativa”, lo que redundará en la actividad de las empresas consignatarias.

REIVINDICAR EL PESO DEL COLECTIVO EN EL DÍA DEL AGENTE CONSIGNATARIO
La Asociación de Consignatarios de Barcelona celebrará el próximo 13 de junio la novena edición del Día del Agente Consignatario con un doble objetivo: reunir a la comunidad marítimo-portuaria de Barcelona y defender la figura de este colectivo. Como ha expresado su presidente, Jordi Trius, “este encuentro servirá para reivindicar la importancia de una de las profesiones más antiguas ligadas a la actividad comercial portuaria de Barcelona”. Los consignatarios y los agentes de las navieras nacionales e internacionales “han jugado y continúan jugando un papel fundamental en el comercio marítimo mundial, a pesar de las vicisitudes acontecidas durante los últimos cuatro años”, ha manifestado Jordi Trius.

28-M Barcelona: la descarbonización del puerto y la ampliación del aeropuerto, ejes principales

LOGÍSTICA · Los partidos políticos catalanes ven en las infraestructuras logísticas una oportunidad para explotar su liderazgo

6 mayo 2023 05:20

  • Última actualización 26 mayo 2023 05:20

La descarbonización del puerto, la ampliación del aeropuerto y la gestión de la Zona Franca son las grandes referencias logísticas en los programas electorales de los candidatos a la alcaldía de Barcelona de cara al 28-M.

BARCELONA. A tres días para que los ciudadanos de Barcelona se acerquen a las urnas para depositar su voto para escoger a su nuevo alcalde, nadie es capaz de poner a ningún candidato como favorito.

Más allá de la gestión y el uso de las calles de Barcelona, si están sucias o no, si se van a abrir más carriles bici o si se van a crear más parques y jardines, la mayoría de los partidos políticos incluyen propuestas para la gestión de las infraestructuras logísticas,como puerto, aeropuerto y la Zona Franca, ya que ven en este sector, el logístico, una oportunidad por explotar al máximo el liderazgo político, de captación de inversiones y proyección internacional, para así poder competir en igualdad de condiciones con las grandes capitales Europeas.

Cabe recalcar que los puertos y aeropuertos se configuran como grandes infraestructuras de servicios generadoras de riqueza que transcienden más allá de su perímetro, repercutiendo directamente en la competitividad del área industrial y comercial a la que prestan sus servicios. El Puerto de Barcelona, como clúster logístico, aporta alrededor de un 5,7% del PIB y el 5,5% de la ocupación en Catalunya. Por su lado, el Aeropuerto de Barcelona- El Prat, es uno de los primeros aeropuertos en pasajeros origen-destino con una media de 11 millones de pasajeros anuales.

ERC: “Impulsaremos de forma definitiva las infraestructuras ferroviarias pendientes”

Puerto de Barcelona

Desde Esquerra Republicana de Catalunya aseguran en su propuesta a la Alcaldía que “mejorarán la coordinación entre los puertos catalanes y los aeropuertos para posicionar estas infraestructuras al frente de la gran ruta internacional del Mediterráneo”. También aseguran que impulsarán “de forma definitiva las infraestructuras ferroviarias pendientes”.

Por su lado, el PSC pretende impulsar un convenio de colaboración con el Puerto de Barcelona para conseguir que los desechos procedentes de la actividad portuaria, especialmente la de los cruceros, se pueda recoger con los sistemas de fracciones, para reciclar y reutilizar y, la que no sea factible, se pueda recoger para su valorización para hacer energía renovable (biogás) por autoconsumo.

Xavier Trías, en representación de Junts per Cat, recalca que “el Puerto de Barcelona es la principal infraestructura logística de Catalunya y uno de los puertos de referencia en la región euro mediterránea”. Por ello, promoverá una autoridad única para la gestión del Puerto de Barcelona y la Zona Franca, liderada por las administraciones catalanas y de Barcelona”.

Junts per Catalunya: “Promoveremos una autoridad única para la gestión del Puerto de Barcelona y la Zona Franca, liderada por las administraciones catalanas y de Barcelona”

ERC también detalla en su programa electoral que “daremos prioridad absoluta a la construcción de las infraestructuras ferroviarias del Corredor Mediterráneo y su conexión con el puerto y el aeropuerto de Barcelona e impulsaremos el Aeropuerto del Prat como hub intercontinental, promoviendo la atracción de nuevas rutas intercontinentales y de largo alcance”.

Valents y el PP defienden la ampliación y profesionalización del Aeropuerto, y Valents asegura que “vamos a potenciar su ampliación para crear una verdadera puerta de entrada a Europa desde Asia, África y América, que sirva como puente entre continentes y que atraiga turismo e inversión a la ciudad”.

Congestión

Respecto al ámbito crucerista, ERC insiste en que “trabajaremos en el marco del Consejo de Sostenibilidad de los Cruceros de Barcelona, liderado por el Puerto de Barcelona, para mejorar la congestión que generan los cruceristas, fomentando la descongestión de las visitas, la desestacionalización y la reducción de cruceristas en tráfico”.

El PSC dentro de su plan de sostenibilidad firmará un Plan de Sostenibilidad interna junto con el Puerto de Barcelona y las principales compañías de cruceros para consolidar Barcelona como un destino de los cruceros de base y limitar los tráficos de cruceros a través de un porcentaje máximo, “favoreciendo aquellas compañías que usen la red eléctrica del puerto durante el hotelling y tengan cruceristas de base”.

La CUP quiere prohibir los cruceros

Uno de los temas que genera más polémica ahora mismo en Barcelona son los cruceros. Hace pocas semanas, CLIA daba los resultados de un estudio realizado en conjunto con la Universitat de Barcelona, en el que se estimaba, entre otros datos, que los cruceristas contribuirán en un 13% (8 y 9 millones de euros) al importe gestionado por el Ayuntamiento procedente de la tasa municipal.

A este respecto, uno de los pocos partidos políticos que se ha pronunciado sobre sus iniciativas en el sector de los cruceros, es la CUP, que junto a su candidata a la alcaldía, Basha Changue, reclaman “la municipalización del Puerto y del Aeropuerto para su control público; elaborar un plan de de crecimiento turístico en el Puerto de Barcelona y el Aeropuerto del Prat, situando estas infraestructuras en función de las necesidades del país y no de la empresa privada; parar los proyectos de ampliación del Puerto, especialmente de las nuevas terminales de cruceros planificadas; aplicar una ecotasa municipal finalista a las emisiones portuarias de gases con efecto invernadero del puerto de Barcelona, que ponga un énfasis especial en las emisiones del sector crucerístico; y, por último, prohibir la llegada de cruceros en Barcelona”.

La falta de buques PCTC eleva los costes logísticos de vehículos terminados en el transporte marítimo

El aumento de los costes logísticos en el transporte marítimo para vehículos terminados se disparó un 136,4% entre 2019 y 2022..

  • 25 mayo 2023 15:20
  •  
  • DP

Entre el tercer y cuarto trimestre del pasado año, el Índice de Costes de la Logística de Vehículos Terminados (FVL) se elevó 22,7 puntos porcentuales impulsados por el desbalance entre la oferta y demanda de buques portavehículos y los altos fletes que este sector viene padeciendo en los últimos meses.

VALENCIA. El Índice de Costes FVL, elaborado por la Asociación Europea de Logística de Vehículos (ECG) y la consultora PwC Austria, arroja una cifra total de 236,4 puntos, lo que supone un aumento global de los costes del 136,4% entre enero de 2019 y diciembre de 2022. El índice aumentó en 22,7 puntos en comparación con el trimestre anterior, lo que indica un aumento adicional de los costes de 22,7 puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 2022.

Este notable aumento se debe principalmente a la difícil situación del mercado en cuanto a la oferta y la demanda de buques portavehículos (PCTC), que sigue elevando las tarifas de los fletes en este tipo de navíos. Asimismo, a esto hay que sumar los elevados índices de los precios del gasóleo, lo que tensiona aún más estas tarifas.

A nivel global, el índice para el cuarto trimestre de 2022 se sitúa en 158,3, lo que supone un aumento de los costes del 58,3% entre enero de 2019 y diciembre de 2022. En el tercer trimestre, el valor llegó a los 153,9 puntos, lo que indica que se ha producido un aumento de los costes de 4,4 puntos en todos los segmentos y países en el cuarto trimestre de 2022.

Por segmentos, el valor de los costes en el transporte por carretera ascendió a 128,7 puntos, lo que revela un aumento global de los costes del 28,7% entre enero de 2019 y diciembre de 2022. El índice disminuyó en 4,1 puntos en comparación con el trimestre anterior, lo que indica una reducción de los costes de 4,1 puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 2022. Tras alcanzar niveles récord en los trimestres anteriores, la disminución de los costes del gasóleo ha sido la principal causa de la disminución general observada en los costes.

En cuanto el transporte ferroviario, el Índice de Costes FVL se sitúa en 121,7 puntos, lo que muestra un aumento global de los costes del 21,7% entre enero de 2019 y diciembre de 2022. El índice disminuyó en 2,5 puntos con respecto al trimestre anterior, lo que indica una reducción de los costes de 2,5 puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 2022. Entre otros factores, la disminución de los costes del gasóleo ha repercutido en gran medida en la disminución general de los costes registrada.

Finalmente, el Índice de Costes FVL para los centros logísticos asciende a 118,3 puntos, lo que revela un aumento global de los costes del 18,3% entre enero de 2019 y diciembre de 2022. El índice disminuyó en 3,1 puntos con respecto al trimestre anterior, lo que indica una reducción de los costes de 3,1 puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 2022. Esta evolución se debe principalmente a la reducción de los gastos de servicios básicos, es decir, de la electricidad, el agua y el gas, que representan una considerable proporción de los gastos generales de este segmento.

La falta de buques PCTC eleva los costes logísticos de vehículos terminados en el transporte marítimo

El aumento de los costes logísticos en el transporte marítimo para vehículos terminados se disparó un 136,4% entre 2019 y 2022. Foto: DP.

  • 25 mayo 2023 15:20
  •  

DP

Entre el tercer y cuarto trimestre del pasado año, el Índice de Costes de la Logística de Vehículos Terminados (FVL) se elevó 22,7 puntos porcentuales impulsados por el desbalance entre la oferta y demanda de buques portavehículos y los altos fletes que este sector viene padeciendo en los últimos meses.

VALENCIA. El Índice de Costes FVL, elaborado por la Asociación Europea de Logística de Vehículos (ECG) y la consultora PwC Austria, arroja una cifra total de 236,4 puntos, lo que supone un aumento global de los costes del 136,4% entre enero de 2019 y diciembre de 2022. El índice aumentó en 22,7 puntos en comparación con el trimestre anterior, lo que indica un aumento adicional de los costes de 22,7 puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 2022.

Este notable aumento se debe principalmente a la difícil situación del mercado en cuanto a la oferta y la demanda de buques portavehículos (PCTC), que sigue elevando las tarifas de los fletes en este tipo de navíos. Asimismo, a esto hay que sumar los elevados índices de los precios del gasóleo, lo que tensiona aún más estas tarifas.

A nivel global, el índice para el cuarto trimestre de 2022 se sitúa en 158,3, lo que supone un aumento de los costes del 58,3% entre enero de 2019 y diciembre de 2022. En el tercer trimestre, el valor llegó a los 153,9 puntos, lo que indica que se ha producido un aumento de los costes de 4,4 puntos en todos los segmentos y países en el cuarto trimestre de 2022.

Por segmentos, el valor de los costes en el transporte por carretera ascendió a 128,7 puntos, lo que revela un aumento global de los costes del 28,7% entre enero de 2019 y diciembre de 2022. El índice disminuyó en 4,1 puntos en comparación con el trimestre anterior, lo que indica una reducción de los costes de 4,1 puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 2022. Tras alcanzar niveles récord en los trimestres anteriores, la disminución de los costes del gasóleo ha sido la principal causa de la disminución general observada en los costes.

En cuanto el transporte ferroviario, el Índice de Costes FVL se sitúa en 121,7 puntos, lo que muestra un aumento global de los costes del 21,7% entre enero de 2019 y diciembre de 2022. El índice disminuyó en 2,5 puntos con respecto al trimestre anterior, lo que indica una reducción de los costes de 2,5 puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 2022. Entre otros factores, la disminución de los costes del gasóleo ha repercutido en gran medida en la disminución general de los costes registrada.

Finalmente, el Índice de Costes FVL para los centros logísticos asciende a 118,3 puntos, lo que revela un aumento global de los costes del 18,3% entre enero de 2019 y diciembre de 2022. El índice disminuyó en 3,1 puntos con respecto al trimestre anterior, lo que indica una reducción de los costes de 3,1 puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 2022. Esta evolución se debe principalmente a la reducción de los gastos de servicios básicos, es decir, de la electricidad, el agua y el gas, que representan una considerable proporción de los gastos generales de este segmento.

El tráfico total del Puerto de Barcelona cae un 11%.

DIARIO DE PUERTOS Y NAVIERAS – 26/05/2023

El tráfico total entre enero y abril, ha mantenido la tendencia a la baja. Así, en lo que llevamos de año, han pasado por el Port de Barcelona 20,7 millones de toneladas, un 11,4% menos que en abril de 2022.

Cambio de tendencia en el tráfico de gas natural, que, junto con el gasóleo, el fuel-oil y otros productos químicos, aumenta compensando parte del descenso con el que los líquidos a granel iniciaron el año.

El tráfico de automóviles sigue creciendo con fuerza y casi duplica las cifras del pasado año.

El gas natural ha liderado esta recuperación, superando en 14.584 toneladas las cifras de tráfico del año pasado, un aumento del 1,1% después de registrar un descenso del 46,6% en enero, cuando dejaron de llegar barcos debido a que los depósitos estaban llenos.

También aumenta el tráfico de productos químicos (+92.839 toneladas) y, en menor medida, el de aceites y grasas, así como el de abonos. Productos como el gasóleo, el fuel o los biocombustibles, a pesar de seguir en cifras inferiores a las de 2022, enjugan parte del descenso.

NOTA DE PRENSA

El tráfico de líquidos a granel en el Port de Barcelona volvió a crecer con fuerza en el mes de abril, enjugando así parte de la caída registrada en las cifras interanuales desde principios de año. El gas natural ha liderado esta recuperación, superando en 14.584 toneladas las cifras de tráfico del año pasado, un aumento del 1,1% después de registrar un descenso del 46,6% en enero, cuando dejaron de llegar barcos debido a que los depósitos estaban llenos. También aumenta el tráfico de productos químicos (+92.839 toneladas) y, en menor medida, el de aceites y grasas, así como el de abonos. Productos como el gasóleo, el fuel o los biocombustibles, a pesar de seguir en cifras inferiores a las de 2022, enjugan parte del descenso, siendo la gasolina el único tráfico que mantiene una tendencia a la baja.

También en la categoría de graneles, los tráficos acumulados en el mes de abril en la mayoría de sólidos muestran un aumento sostenido. Es el caso del haba de soja (+10,9%) y especialmente el cemento (+44,9%) y la sal (+72,5%).

Como ya va siendo tendencia, el tráfico de automóviles sigue siendo uno de los que registra unos aumentos más importantes, sumando 266.789 unidades hasta abril, un 88,8% más que el año pasado. A pesar de aumentar en todas las modalidades, el desembarque y el tráfico son las operaciones que más aumentan, con incrementos próximos al 200% interanual.

El tráfico total entre enero y abril, sin embargo, ha mantenido la tendencia a la baja a raíz de la contracción de los intercambios comerciales que se está produciendo en todo el mundo y que están reflejando el conjunto de puertos de la región. Así, en lo que llevamos de año, han pasado por el Port de Barcelona 20,7 millones de toneladas, un 11,4% menos que en abril de 2022. En una línea similar, el tráfico de contenedores ha sido de 1.025.318 TEU (-13%). Los contenedores llenos de importación (-8,7%), de exportación (-10,5%) y de tráfico (-26,8%) retroceden respecto de 2022.

Las UTI (Unidades de Transporte Intermodal) bajan un -3,7%, registrando descensos en los intercambios con los principales puertos mediterráneos con excepción de las Islas Baleares, dónde se incrementan un 5%.

Los tres primeros meses del año han pasado por el Port de Barcelona un total de 914.794 pasajeros, cifra que significa un crecimiento del 87,9% con respecto al mismo periodo del año 2022. Los pasajeros de cruceros crecen un 147,6%. Con respecto a los ferris, el número de pasajeros también ha aumentado, en este caso un 36,6%.

Con respecto a las áreas geográficas, los tráficos con los principales forelands del Port de Barcelona registran descensos, a excepción de Vietnam, la Unión de los Emiratos Árabes y Malasia, que mantienen una tendencia al alza”.

Automóviles y graneles escapan al declive global de los tráficos en el puerto de Barcelona

El movimiento total y los contenedores caen a doble dígito hasta abril, una evolución similar a otros recintos comparables del entorno

Terminal de vehículos en el puerto de Barcelona | Noatum

EL MERCANTIL Barcelona

24 de mayo de 2023

Las terminales del puerto de Barcelona reflejan los efectos de la “contracción de los intercambios comerciales en todo el mundo”, con el volumen de mercancías en el puerto catalán registrando decrecimientos a nivel global desde inicios de año hasta el mes de abril. De hecho, el movimiento portuario se mantiene el 11,6% por debajo del mismo periodo de 2022, situando el volumen acumulado en 20,7 millones de toneladas hasta abril. Sin embargo, la evolución general a la baja contrasta con los flujos de automóviles que pasan por la instalación, que siguen en un baremo muy superior al resto de mercancías, en gran medida apoyados por las remesas de vehículos asiáticos que el puerto atrae desde hace meses. Asimismo, los graneles líquidos han remontado, en ciertos casos, una tendencia negativa acumulada en los primeros meses del ejercicio. Por parte de los sólidos, estos “muestran crecimiento sostenido”, afirman fuentes de la autoridad portuaria.

266.789 automóviles

El movimiento de vehículos del primer cuatrimestre, 266.789 unidades, es el 88,8% superior al año pasado

En el caso de los automóviles, la cifra más reciente se sitúa en 266.789 unidades acumuladas, un aumento del 88,8% de este tráfico respecto al mismo periodo de 2022, o del 81,2% en cuanto a toneladas que incluyen vehículos y piezas. Se trata del porcentaje positivo más amplio en unos tráficos que, en general, experimentan declives en sus volúmenes. El crecimiento de las remesas de vehículos se despliega sobre todas las modalidades que afectan a su transporte por el puerto en los primeros cuatro meses del año, registrando aumentos del 41,8% en aquellos que se cargan en el puerto, y hasta del 191,3% en los que se desembarcan y del 192,7% en los que realizan tránsito en Barcelona. En todo caso, la cifra global de crecimiento hasta el mes de abril se apoya también en las del periodo inmediatamente anterior, ya que no logra ser tan alta como la de los tres primeros meses 2023, en los que ese porcentaje se aproximó al 100% e incluso lo superó en enero y febrero.Por otro lado, la Autoridad Portuaria de Barcelona también destaca el comportamiento de algunos líquidos a granel, que logran “recortar la caída interanual de principios de año”. En este sentido, cita el papel del gas natural, que deja atrás cifras negativas próximas al 50% en enero y ya alcanza los números verdes hasta abril (+1,1%). También subraya la evolución de los productos químicos, que experimentan un crecimiento del 23%, y la recuperación de los aceites y las grasas (+3,3%). Eso sí, el cómputo general de los graneles líquidos se mantiene en cifras inferiores a las de hace un año (-16,4%), aunque se hayan frenado los descensos de meses anteriores.

La carga contenerizada con China, el principal ‘foreland’ del puerto, desciende el 12,4%

En el caso de los graneles sólidos, son las 390.880 de cemento y clínker (+44,9%) y las 221.193 toneladas de sal común (+72,5%) acumuladas las que generan más crecimiento interanual. En cambio, es mucho menor el que respecta a los cereales y las harinas (+0,6%), mientras que las potasas siguen en cifras negativas comparadas con abril de 2022 (-25,3%).

MENOS CARGA CONTENERIZADA
El segmento de la carga contenerizada, en cambio, es la que estira los datos de tráfico a la baja en la comparativa interanual. El puerto de Barcelona ha alcanzado el millón de teus en el primer cuatrimestre de 2023, lo que supone el 13% menos que en el mismo periodo de 2022. El dato de abril corrobora un deterioro progresivo a medida que avanza el año, ya que esos porcentajes fueron del 7,8% hasta febrero y del 11,9% hasta marzo, unas dinámicas similares a otros recintos de su entorno. Se registran descensos del 8,7% en cuanto a los contenedores llenos de importación, del 10,5% en la exportación, y hasta del 26,8% en los de tránsito. Por otro lado, las unidades de transporte intermodal (utis) consiguen paliar su tendencia al descenso respecto a inicios de año, pero su porcentaje sigue arrojando decrecimiento (-3,7%).

Por origen y destino, China, el principal ‘foreland’ del puerto catalán en cuanto a carga contenerizada, ha registrado una caída del 12,4% de teus llenos intercambiados en lo que va de año (con un total de 117.638 teus). De hecho, los descensos son generalizados en la mayoría de áreas geográficas a excepción de los países del Sudeste Asiático (ASEAN), Vietnam (12.838 teus) y Malasia (7.858 teus), con los que se alcanzan incrementos del 39% y del 56% respectivamente; y con Emiratos Árabes Unidos, con el que se registra un aumento del 12,7% respecto a 2022.

EL TRÁFICO DE PASAJEROS SIGUE MUY POR ENCIMA DE 2022
Las cifras de pasajeros del puerto de Barcelona al inicio del segundo cuatrimestre del año sigue reflejando un gran incremento respecto a 2022. En los primeros meses del año pasado aún coleaban algunos remanentes de la pandemia, y sus datos fueron el 87,9% inferiores a los que registra ahora la instalación portuaria catalana. Esa diferencia se ha matizado respecto a la que arrojan el acumulado hasta febrero (100%) y marzo (105%). Con 357.722 personas, los ferries de línea regular experimentan un crecimiento del 36,6% en 2023, mientras que el cómputo para los cruceros es de 557.072 pasajeros, el 147,6% superior a abril del año pasado.

El tráfico de granel líquido en el Port de Barcelona coge aire en abril impulsado por el gas natural

El movimiento de GNL subió un 1,1% en abril en el recinto catalán.

  • 24 mayo 2023 13:52

DP

El tráfico de líquidos a granel en Port Barcelona volvió a crecer con fuerza en el mes de abril, enjugando así parte de la caída registrada en las cifras interanuales desde principios de año.

BARCELONA. El gas natural ha liderado esta recuperación, superando en 14.584 toneladas las cifras de tráfico del año pasado, un aumento del 1,1% después de registrar un descenso del 46,6% en enero, cuando dejaron de llegar barcos debido a que los depósitos estaban llenos. También aumenta el tráfico de productos químicos (en 92.839 toneladas) y, en menor medida, el de aceites y grasas, así como el de abonos. Productos como el gasoil, el fuel o los biocombustibles, a pesar de seguir en cifras inferiores a las de 2022, enjugan parte del descenso, siendo la gasolina el único tráfico que mantiene una tendencia a la baja.

También en la categoría de graneles, los tráficos acumulados en el mes de abril en la mayoría de sólidos muestran un aumento sostenido. Es el caso del haba de soja (10,9%) y especialmente el cemento (44,9%) y la sal (72,5%).

Como ya va siendo tendencia, el tráfico de automóviles sigue siendo uno de los que registra unos aumentos más importantes, sumando 266.789 unidades hasta abril, un 88,8% más que el año pasado. A pesar de aumentar en todas las modalidades, el desembarco y el tráfico son las operaciones que más aumentan, con incrementos próximos al 200% interanual.

El tráfico total entre enero y abril, sin embargo, ha mantenido la tendencia a la baja a raíz de la contracción de los intercambios comerciales que se está produciendo en todo el mundo y que están reflejando el conjunto de puertos de la región. Así, en lo que llevamos de año, han pasado por el Puerto de Barcelona un total de 20,7 millones de toneladas, un 11,4% menos que en el mismo período de 2022. En una línea similar, el tráfico de contenedores fue de 1.025.318 TEUs (un 13%). Los contenedores llenos de importación (-8,7%), de exportación (-10,5%) y de tráfico (-26,8%) retroceden respeto 2022.

Las UTI bajan un 3,7%, registrando descensos en los intercambios con los principales puertos mediterráneos con excepción de las Islas Baleares, donde se incrementan un 5%.

Los tres primeros meses del año han pasado por el Puerto de Barcelona un total de 914.794 pasajeros, cifra que significa un crecimiento del 87,9% respecto al mismo periodo del año 2022. Los pasajeros de cruceros crecen un 147,6%. En cuanto a los ferris, el número de pasajeros también ha aumentado, en este caso un 36,6%.

En cuanto a las áreas geográficas, los tráficos con los principales foreland del Port Barcelona registran descensos, a excepción del Vietnam, la Emiratos Árabes Unidos y Malasia, que mantienen una tendencia al alza.